Prémiová služba
All inclusive NAOPAK

Úvodné ustanovania

1. Tieto podmienky zľavovej akcie s názvom DOTOVANÁ HYPOTÉKA (Akcia) stanovujú rozsah a postup pri uplatňovaní práv a povinností z tejto Akcie a to najmä práva a povinnosti osôb zúčastnených ako aj práva a povinnosti Organizátora.


2. Organizátorom Akcie je UNICO Invest SK, s.r.o., Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava, IČO: 45 459 584, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 64288/B (Organizátor).


3. Akcia prebieha od 22.02.2023 do 15.04.2023 vrátane (Doba konania Akcie), na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa na všetky nehnuteľnosti v projekte Pod Ráblom uvedené na webovej stránke Organizátora www.byvaniepodrablom.sk (Nehnuteľnosť).


4. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami poriadanými Organizátorom.

Podmienky zapojenia do Akcie

1. Akcie sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba (Klient).


2. Klient uzatvorí s Organizátorom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na Nehnuteľnosť.


3. Klient v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na Nehnuteľnosť uhradí prvú časť kúpnej ceny vo výške 15%.


4. Klient sa podieľa (bude podieľať) na financovaní Nehnuteľnosti vlastnými zdrojmi minimálne vo výške 20% z kúpnej ceny Nehnuteľnosti.


5. Hypotekárny úver na financovanie Nehnuteľnosti (Úverová zmluva) sprostredkuje finančný sprostredkovateľ TIMA Real, s.r.o. (NBS registračné číslo: 236962).


6. Doba fixácie úrokovej sadzby uvedená v Úverovej zmluve musí byť dohodnutá minimálne na 2 roky.

Výška dotácie

1. Výpočet Dotácie je podľa nasledovného vzorca (Dotácia):
Výška Dotácie = (splátkaKlient – splátka1,49%)


splátka Klient

predstavuje výšku mesačnej splátky v zmysle Úverovej zmluvy na kúpu Nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Klientom a bankou.


splátka 1,49%

predstavuje hypotetickú výšku mesačnej splátky úveru dojednanú medzi Klientom a bankou, a to pri obdobných podmienok ako v riadnej Úverovej zmluve, avšak pri úrokovej sadzbe 1,49% p.a.


modelový príklad:

kúpna cena Nehnuteľnosti: 87.500 €
výška hypotéky: 70.000 € (80% LTV)
úroková sadzba 3,10%: 298,90 € / mesiac (splátkaKlient)
úroková sadzba 1,49%: 241,25 € / mesiac (splátka1,49%)
výška Dotácie: 57,65 € / mesiac


2. Celková Dotácia, na ktorú vznikne Klientovi nárok po splnení podmienok Akcie sa rovná násobku výšky Dotácie a 24 mesiacov (Celková výška Dotácie).


3. Celková výška Dotácie bude Klientovi uhradená formou zľavy z kúpnej ceny Nehnuteľnosti, a to až v kúpnej zmluve a po kumulatívnom splnení všetkých Podmienok čerpania Dotácie.


4. Celková výška Dotácie je stanovená maximálne vo výške 5% z kúpnej ceny.

Podmienky čerpania Dotácie

1. Klientovi vzniká nárok na Dotáciu pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok (Podmienky čerpania Dotácie):

a) splnenie podmienok Akcie podľa ods II. bod 1. až 6;

b) platné uzatvorenie Úverovej zmluvy;

c) platné uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (Kúpna zmluva).


2. Klient sa zaväzuje k dodržaniu Podmienok čerpania Dotácie a vlastníctva Nehnuteľnosti, a to 24 mesiacov od nadobudnutia Nehnuteľnosti (Podmienky po čerpaní Dotácie). Podmienky čerpania Dotácie a Podmienky po čerpaní Dotácie spoločne (Podmienky)

Ďalšie dojednania

1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek Podmienky alebo Dobu konania Akcie jednostranne zmeniť. O zmenách Organizátor bude informovať prostredníctvom webovej stránky www.byvaniepodrablom.sk.


2. Každý Klient má po splnení podmienok Akcie a Podmienok čerpania Dotácie nárok na maximálne dve Dotácie.


3. Dotácia je účelovo poskytovaná iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy.


4. Klient berie na vedomie, že podmienky poskytnutia a splácania hypotekárneho úveru sa riadia výlučne Úverovou zmluvou, ktorú uzatvoril s financujúcou bankou a zaväzuje sa, že bude úver splácať v súlade s dohodnutými podmienkami.


5. V prípade, ak bola Dotácia Klientovi poskytnutá neoprávnene alebo v rozpore s Podmienkami, zanikajú Klientovi akékoľvek nároky na Dotáciu a v prípade, že Klientovi bola Dotácia (zľava z kúpnej ceny) uplatnená, je povinný ju vrátiť. Pre zamedzenie pochybností, pri nedodržaní Podmienok je Klient Dotáciu v plnej výške povinný vrátiť Organizátorovi, a to bezodkladne.
Bratislava 22.02.2023

symbol

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.